Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Vedtekter for Holmsåsen hytteeierforening.

 1. Holmsåsen hytteeierforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles rettigheter. Holmsåsen hytteeierforening er upolitisk, og skal søke å opprette god kontakt med kommunens styrende organer, grunneier og hvis mulig la seg representere i kommunale fora hvor saker av interesse for hytteeierforeningens medlemmer behandles.
 2. Holmsåsen hytteeierforenings virkefelt er begrenset til hyttetomter utskilt fra Holm gård, gnr. 23 bnr. 38, i Hurum kommune og andre som har interesse av å bidra til aktiv utvikling av området.
 3. Rett til medlemskap har hytteeier som faller inn under §2.
  Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av Årsmøtet.
  Medlemsåret er kalenderåret.
  Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.
 4. Holmsåsen hytteeierforening ledes av et styre på 4-5 medlemmer. Styret velges av Årsmøtet for 2 år av gangen. Formannen velges ved særskilt valg.
  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
  Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
  Styret fører protokoll fra sine møter.
  Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten.
  Styret tar opp til behandling saker som hører under hytteeierforeningens formålsparagraf, og som reises av medlemmene.
  I saker som har karakter av tvist mellom medlemmer av hytteeierforeningen innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.
 5. Årsmøtet holdes innen utgangen av juli måned. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på annen forsvarlig måte med minst 1 mnd. varsel.
  I innkallingen redegjøres det for de saker som skal behandles på Årsmøtet.
  Årsmøtet skal ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse.
  Årsmøtet behandler:
  1. Styrets beretning
  2. Årsregnskap/revisors beretning.
  3. Innkommende saker.
  4. Valg
   1. Valg av formann
   2. Valg av styremedlemmer.
   3. Valg av revisor og valgkomité
  5. Fastsettelse av kontingent.
  6. Eventuelt.

  Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under punkt 6 med mindre samtlige medlemmer er til stede.
  Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt.
  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
  Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på Årsmøtet.
  Utskrift av protokollen sender samtlige medlemmer.
 6. Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette.
  Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.
 7. Vedtektsendringer kan kun skje på Årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.
  Oppløsning av Holmsåsen hytteeierforening kan kun skje på Årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemming skal skje skriftelig.
  Vedtektene er vedtatt på (stiftelsesmøte) årsmøte den 8. august 1992.
  De er videre endret på årsmøtene 28.03.2011, 28.04.2014 og 11.04.2018

  Holmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
  Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.
  Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166